top of page

Opći uvjeti

Uvodna napomena


Ove Upute i uvjeti rezervacije i kupnje turističkih aranžmana (u daljnjem tekstu Upute i
uvjeti) sastavni su dio Ugovora odnosno vaučera koji su sklopljeni između LIMITLESS
BALKAN i putnika/ugovaratelja turističkog aranžmana (u daljnjem tekstu Putnik) koji se
prijavljuje za turistički aranžman.


Prijave i ugovaranje


Putnik se za putovanje koje organizira LIMITLESS BALKAN može prijaviti u svim
poslovnicama LIMITLESS BALKAN telefonom, telefaksom ili drugim sredstvima
komunikacije na daljinu te kod drugih ovlaštenih agenata. Potpisivanjem ugovora, vaučera ili
prijavnice, odnosno diktiranjem broja svoje kreditne kartice kod kupnje usluga putem
sredstava komunikacije na daljinu, Putnik u cijelosti prihvaća ove Upute i uvjete koje je
prethodno pažljivo proučio. Prilikom prijave, a u svrhu rezervacije odabrane usluge, Putnik
uplaćuje 30% cijene aranžmana (po osobi) osim ako u programu nije drugačije navedeno.
Razlika do pune cijene aranžmana uplaćuje se najkasnije 21 (dvadeset i jedan) dan prije
početka putovanja, osim ako u programu nije drugačije navedeno (izuzetak je obročno
plaćanje).

Nismo odgovorni za bilo kakav gubitak, nesreću, ozljedu, kašnjenje, kvar, propust ili nepravilnost do kojih može doći, kao što su promjene i dodatni troškovi. Program uključuje osnovno osiguranje za slučaj smrti ili invaliditeta kako nalaže hrvatski zakon. Medicinsko i putno osiguranje nije uključeno u cijenu i toplo preporučamo da to osiguranje kupite kod kuće prije putovanja.

Cijena i sadržaj aranžmana


Posebne usluge su usluge koje nisu uključene u cijenu aranžmana pa ih stoga putnik posebno
plaća. Ove se usluge trebaju zatražiti prilikom prijave i doplaćuju se na cijenu aranžmana.
Fakultativne i posebne usluge koje putnik zatraži tijekom trajanja putovanja plaćaju se turističkom pratitelju ili predstavniku organizatora putovanja u valuti zemlje u kojoj se
usluga pruža.


Cijene aranžmana objavljene su u kunama, a izračunate prema cijenama usluga u
referentnim valutama po prodajnom tečaju poslovne banke organizatora putovanja na
određeni dan.


Organizator zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promjene cijena smještaja,
prehrane, prijevoznih i drugih usluga, odnosno u slučaju promjene vrijednosnog odnosa
valuta koje su osnova za izračunavanje cijene aranžmana. Za povišenje cijene aranžmana do
10 % nije potrebna suglasnost kupca (povećanje se obračunava na sve dijelove uplate). U
slučaju povišenja većeg od 10 %, kupac ima pravo raskinuti ugovor bez obveze na nadoknadu
štete.


Popusti za djecu i druge pogodnosti


Molimo da obratite pozornost na popuste za djecu, kao i na ostale pogodnosti koje su
posebno prikazane u opisu aranžmana.
Putna dokumentacija
Putniku će svi putni dokumenti biti predani najkasnije 5 dana prije polaska na put, ukoliko u
programu nije drugačije navedeno. Putna dokumentacija podrazumijeva:
1.za aranžman uz vlastiti prijevoz: originalni vaučer i eventualne pismene obavijesti;
2.za aranžman uz prijevoz autobusom: originalni vaučer i program putovanja;
3.za aranžman uz prijevoz zrakoplovom: originalni vaučer, program putovanja i
zrakoplovnu kartu.


Kategorizacija i opis usluga


Ponuđeni smještajni kapaciteti u programima LIMITLESS BALKAN opisani su prema
službenoj kategorizaciji dotične zemlje važećoj u trenutku izdavanja programa.
Prehrana, komfor kao i druge usluge u ponudi hotela/apartmana pod nadzorom su mjesnih
turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi.
LIMITLESS BALKAN ne preuzima odgovornost za usmenu ili pismenu informaciju koja nije
u skladu s opisom usluga i objekata u objavljenim programima, a koja je dobivena od strane
treće osobe.

Smještaj u sobe/apartmane


Raspored soba/apartmana određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko Putnik nije izričito
ugovorio neku određenu sobu/apartman, prihvatit će bilo koju službeno registriranu
smještajnu jedinicu za izdavanje u pojedinom objektu opisanom u katalogu i cjeniku.
Smještaj u sobi najčešće nije moguć prije 14 sati na dan početka korištenja usluge, a ista se
najčešće mora napustiti do 10 sati na dan završetka korištenja usluga.
Dolaske iza 20 sati nužno je najaviti unaprijed, osim ako nije drugačije naznačeno.
Boravak kućnih ljubimaca dozvoljen je u pojedinačnim slučajevima uz obaveznu doplatu.

Odustajanje od putovanja


Ukoliko Putnik otkaže aranžman, LIMITLESS BALKAN od ukupne cijene aranžmana
zadržava:
●do 30 dana prije polaska 10% cijene aranžmana, a najmanje 300 kn (40.00euro),
●29 - 22 dana prije polaska 25% cijene aranžmana
●21 - 15 dana prije polaska 40% cijene aranžmana,
●14 - 8 dana prije polaska 80% cijene aranžmana,
●7 – 0 dana prije polaska 100% cijene aranžmana,
●nakon polaska 100% cijene aranžmana.


Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog
objekta, odnosno tipa sobe/apartmana kao i na sve druge bitne promjene. Eventualna
drugačija otkazna skala od navedene nalazi se u programu i katalogu na koji se ta skala
odnosi.


Ako Putnik koji otkaže putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, a koji ispunjava sve

predviđene uvjete, LIMITLESS BALKAN zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom.
Kod otkazivanja svih aranžmana ne isplaćuje se trošak nabave vize/a ni putnih isprava.
U slučaju da Putnik otkaže ili skrati putovanje zbog vremenskih uvjeta, LIMITLESS BALKAN
će primijeniti gore navedenu skalu, a naknadne reklamacije neće uvažiti.

Nismo odgovorni za bilo kakav gubitak, nesreću, ozljedu, kašnjenje, kvar, propust ili nepravilnost do kojih može doći, kao što su promjene i dodatni troškovi.

Program uključuje osnovno osiguranje za slučaj smrti ili invaliditeta kako nalaže hrvatski zakon. Medicinsko i putno osiguranje nije uključeno u cijenu i toplo preporučamo da to osiguranje kupite kod kuće prije putovanja.

Agencija ne može prihvatiti odgovornost i neće moći vratiti novac u slučaju više sile

– znači bilo koji uzrok koji se može izravno pripisati djelima, događajima, nedogađanjima, propustima, nesrećama ili Božjim djelima izvan kontrole Agencije ili Klijenta,

uključujući , ali ne ograničavajući se na;

terorističke akcije, sanitarni poremećaji, prirodna katastrofa, izbijanje bolesti, isključenja ili drugi radni sporovi, građanski nemiri, neredi, blokada, invazija, rat, požar, eksplozija, sabotaža, oluja, sudar, prizemljenje, magla, novi državni akt ili propis , veliki mehanički ili električni kvar izvan kontrole osoblja i nije uzrokovan nemarom Agencije, prometnim nesrećama, iznenadnim i neuobičajenim zastojima u prometu, intervencijama nadležnih tijela, naglim promjenama voznih redova javnog prijevoza, kašnjenjima zrakoplovnih i drugih prijevoznih sredstava, nepovoljnim vremenskim uvjetima i slično.

Ako, tijekom ili nakon rezervacije putovanja, Klijent predvidi da će možda morati otkazati putovanje zbog neočekivanih prepreka ili bilo kojeg razloga,

kako bi izbjegao troškove otkazivanja putovanja

koji su navedeni u dijelu ovih Uvjeta pod naslovom

„ Politika otkaza“,

mogu platiti osiguranje od rizika otkaza izravno kod željenog osiguravajućeg društva.

Limitless Balkan svim svojim klijentima izričito savjetuje kupnju police osiguranja od željenog osiguravajućeg društva u slučaju isteka, otkaza ili prekida putovanja.

Svako plaćanje klijentovog plana puta znači da prihvaćate opće uvjete.


Osiguranje od rizika otkaza


Ukoliko Putnik prilikom prijave za putovanje predviđa da bi zbog nepredviđenih zapreka
morao otkazati putovanje, a u cilju izbjegavanja troškova odustajanja navedenih u dijelu ovih
Uputa i uvjeta naslovljenom «Odustajanje od putovanja», tada može uplatiti osiguranje od
otkaza.
Osiguranje od otkaza klijent može ugovoriti u osiguravajućoj kompaniji po svome odabiru.
Premija osiguranja izračunava se ovisno o vrijednosti putovanja, a prema cjeniku
osiguravajućeg društva. Pri najmu apartmana dobiva se dijeljenjem cijene najma s brojem
osoba u apartmanu.

Nepredviđena zapreka je nastala ako postoji neki od sljedećih slučajeva:
1.teška bolest ili smrtni slučaj:
2.osiguranika – supružnika osiguranika,
3.djeteta osiguranika,
4.roditelja ili brata ili sestre osiguranika ili njegovog/njezinog supružnika,
5.usvojenika ili usvojitelja;
6.elementarna nepogoda koja je proglašena od nadležnih vlasti;
7.vojna služba.
U slučaju otkazivanja aranžmana ne vraća se iznos uplaćene premije za osiguranje od otkaza.
Također, pri otkazivanju aranžmana se ne isplaćuje trošak nabave viza, bez obzira ima li
Putnik uplaćeno osiguranje od otkaza.
Ukoliko Putnik nema plaćeno osiguranje od otkaza, a mora otkazati putovanje zbog
navedenih nepredviđenih zapreka LIMITLESS BALKAN zadržava pravo isplate prema
pravilima navedenim u dijelu ovih Uputa i uvjeta naslovljenom «Odustajanje od putovanja».
Ostali uvjeti osiguranja nalaze se uz policu osiguranja.

 

Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti, osiguranje od rizika
oštećenja i gubitka prtljage i dragovoljno zdravstveno osiguranje osoba za
vrijeme puta i boravka u inozemstvu


Cijene putovanja ne uključuju osiguranje od rizika nesretnog slučaja i bolesti na putovanju,
osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage kao ni dragovoljno zdravstveno osiguranje.
Potpisivanjem ugovora o putovanju, čiji su sastavni dio i ove Upute i uvjeti, smatra se da su
putnicima ponuđena i preporučena dodatna osiguranja navedena u prethodnom stavku.
U slučaju da Putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti izravno kod
jednoga od osiguravatelja ili kod LIMITLESS BALKAN, pri čemu LIMITLESS BALKAN
djeluje samo kao posrednik.
Preporučamo pozorno proučiti uvjete osiguranja prije ugovaranja polica osiguranja.


Otkaz putovanja od strane LIMITLESS BALKAN ili promjena programa


Ukoliko se ne prijavi dovoljan broj putnika, LIMITLESS BALKAN zadržava pravo otkaza
putovanja, ali najkasnije 5 dana prije početka putovanja.
Najmanji broj putnika potreban za izvršenje pojedinog putovanja posebno je naznačen kod
svakog programa/aranžmana. LIMITLESS BALKAN zadržava pravo potpune i djelomične
promjene programa putovanja ukoliko prije početka putovanja nastupe izvanredne okolnosti
koje nije   bilo moguće predvidjeti ili izbjeći. Ugovoreni smještaj može se zamijeniti samo
smještajem u objektu iste ili više kategorije, a na teret organizatora.
LIMITLESS BALKAN zadržava pravo promjene dana ili sata polaska zbog izmjena reda
letenja ili nastupanja nepredviđenih okolnosti, kao i pravo izmjene pravca putovanja ukoliko
se promjene uvjeti putovanja kao što su neki od sljedećih: promjena reda letenja, sigurnosna
situacija u zemlji, vremenske (ne)prilike i to bez isplate odštete, a prema važećim propisima
u međunarodnom prometu.
Ukoliko LIMITLESS BALKAN otkaže putovanje, Putnik ima pravo na isplatu uplaćenog
iznosa u cijelosti, ali ne i na naknadu štete.


Putne isprave


Putnici su obvezni posjedovati valjane osobne putne isprave. Nevaljane isprave, koje imaju
za posljedicu odustajanje od putovanja, ne proizvode nikakve štetne posljedice za
LIMITLESS BALKAN, a ukoliko bi zbog takvog propusta Putnika LIMITLESS BALKAN
pretrpio dodatnu štetu, Putnik je dužan istu nadoknaditi. Ukoliko za vrijeme putovanja dođe
do gubitka ili krađe putnih isprava, troškove izdavanja novih isprava snosi sam Putnik.
LIMITLESS BALKAN pratitelj će pomoći Putniku u slučaju gore navedene situacije, ali
vodeći pritom računa o normalnom odvijanju programa. Ako je za neko putovanje potrebna
viza, LIMITLESS BALKAN može posredovati u pribavljanju iste uz posebnu doplatu.
LIMITLESS BALKAN nije odgovoran za odluke carinskih, policijskih i drugih državnih tijela
kojima se Putniku ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju.


Devizni i carinski propisi


Putnici su dužni pridržavati se deviznih i carinskih propisa, kao i zakona i podzakonskih
propisa Republike Hrvatske i drugih zemalja kroz koje prolaze i u kojima borave.U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja propisa od strane Putnika, sve
nastale troškove snosi sam Putnik koji je prekršio propise.


Zdravstveni propisi


Za putovanja u neke zemlje potrebno je obaviti obvezna cijepljenja Putnika protiv nekih
bolesti. Prilikom putovanja u takve zemlje Putnik je obvezan posjedovati potvrde i
dokumente o cijepljenju.


Prtljaga


Kod prijevoza autobusom Putnik može ponijeti 2 komada osobne prtljage. Putnik je dužan
voditi brigu o svojim stvarima unesenima u kabinu autobusa te ih je prilikom svakog
napuštanja istog dužan ponijeti sa sobom. U protivnom, Putnik sam snosi odgovornost za
krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u kabini autobusa bez njegovog nadzora.


Reklamacije


Reklamacije se podnose u pisanom obliku (poštom ili putem​​ww.limitlessbalkan.com).
Naglašavamo da je u interesu Putnika da svaki svoj prigovor svakako preda pisanim putem, a
pružatelj usluga će nastojati pružiti ugovorenu uslugu, odnosno ispraviti greške.
Ukoliko ni nakon prigovora ne bude poboljšanja, Putnik mora tražiti potvrdu iz koje se vidi
da usluga nije pružena, odnosno da nije pružena na način kako je ugovoreno.
Potvrdu Putnik mora priložiti reklamaciji. Reklamaciju je Putnik je dužan uložiti u roku od 7
dana nakon završetka putovanja.
Ukoliko Putnik uloži reklamaciju u pisanom obliku nakon tog roka, LIMITLESS BALKAN
takvu reklamaciju nije dužan uzeti u obzir.
Za rješavanje reklamacije na usluge u inozemstvu, obvezno treba poštivati pravilo prijave
prigovora uz izdavanje potvrde na licu mjesta i rok za podnošenje reklamacije.
Organizator je dužan donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku od 14 dana po
primitku prigovora, a može odgoditi rok rješenja o pritužbi za dodatnih 14 dana zbog
prikupljanja informacija.
Organizator će rješavati samo one pritužbe koje se nisu mogle otkloniti na Putnikovu
odredištu. Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14, odnosno 28 dana od dana
ulaganja prigovora, Putnik se neopozivo odriče posredovanje bilo koje druge osobe, arbitraže
UHPA-e ili neke druge institucije, te se obvezuje da neće davati informacija u medije.
Isto tako, u ovom vremenu Putnik se odriče prava na tužbu. Najviši iznos nadoknade po
prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene
usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana.


Obveze LIMITLESS BALKAN


LIMITLESS BALKAN je dužan brinuti se o izvršenju usluga, kao i o izboru davatelja usluga
pažnjom dobrog gospodarstvenika te je dužan skrbiti o pravima i interesima Putnika
sukladno dobrim običajima u turizmu.
LIMITLESS BALKAN je dužan Putniku pružiti sve ugovorene usluge za pojedini aranžman te
dati odgovore zbog možebitnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. LIMITLESS BALKAN će
sve navedene obveze iz svojih programa izvesti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju "više" sile ili promijenjenih okolnosti. LIMITLESS BALKAN isključuje svaku

odgovornost u slučaju kašnjenja prijevoznih sredstava za koje prijevoznik ne odgovara prema
međunarodnim konvencijama. Ako bude moguće, LIMITLESS BALKAN će u takvim
slučajevima ponuditi zamjensko rješenje.
LIMITLESS BALKAN nije dužan pružati usluge van ovih Uputa i uvjeta.


Obveze Putnika


Putnik je dužan brinuti se da osobno ispuni uvjete predviđene propisima Republike Hrvatske
i zemlje kroz koju ili u koju putuje te je dužan pridržavati se kućnog reda u hotelskim i
drugim objektima i surađivati s predstavnikom organizatora i davateljima usluga.
Putnik sam odgovara za štetu koju prouzroči, a posebno za štetu koja je nastala kao
posljedica nepoštivanja ugovora i ovih Uputa i uvjeta.
Posljedice i troškove štete koju je prouzročio, Putnik će snositi odmah na recepciji hotela ili
na drugom mjestu određenom od fizičke ili pravne osobe kojoj je štetu nanio.
Osiguranje za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja
U skladu sa Zakonom o turističkoj djelatnosti, u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja
LIMITLESS BALKAN, putnici zatečeni na putovanju, kao i osobe koje su uplatile akontacije
za putovanje trebaju na najbrži način kontaktirati osiguravatelja navedenog na ugovoru o
putovanju ili na drugom odgovarajućem dokumentu. 
Osiguravajuća kuća: ​Uniqa osiguranje d.d. ; Policy number: 11 - 7002850307
 
LIMITLESS BALKAN obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da
prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje
naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje
kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele
li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci
o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za
obavljanje posla. Svi djelatnici LIMITLESS BALKAN i poslovni partneri odgovorni su za
poštivanje načela zaštite privatnosti.
Korisnik usluga LIMITLESS BALKAN osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci
korisnika usluga potrebni su u procesu realizacije tražene usluge i koristit će se za daljnju
međusobnu komunikaciju. LIMITLESS BALKAN se obvezuje da neće osobne podatke
korisnika iznijeti iz zemlje ili ih dati trećoj osobi, osim partnerima koji sudjeluju u realizaciji
ugovorene usluge ili ako je to zakonska obveza (npr. hotel, prijevoznik, granična policija).
Osobni podaci korisnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno Politici pohrane podataka.
Prigovor na obradu osobnih podataka u marketinške svrhe neće utjecati na ugovaranje i/ili
realizaciju tražene usluge.


Završne odredbe


Ove Upute i uvjeti sastavni su dio Ugovora kojeg Putnik sklapa s LIMITLESS BALKAN,
odnosno s ovlaštenom putničkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje u organizaciji
LIMITLESS BALKAN. Moguća/predviđena odstupanja od ovih Uputa i uvjeta, moraju biti
navedena uz tekst programa putovanja, ukoliko se radi o turoperatorima - inozemnim
organizatorima putovanja. Potpisivanjem ugovora Putnik u cijelosti prihvaća program i ove
Upute i uvjete. Izdavanjem ovih Uputa i uvjeta prestaju važiti sva ranije izdanja.

BLKN ESCAPES d.o.o. turistička agencija

Tadije Smičiklasa 21, 10 000

Zagreb
 
PHONE: 00.385.98.873.488
EMAIL: ​info@limitlessbalkan.com
BUSINESS MANAGER(voditelj poslovnice) : Aleksandar Vučin

 

 

bottom of page